Als directeur-grootaandeelhouder (dga) ben je in de unieke positie om zaken te doen met jouw eigen B.V.. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen vennootschap. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de B.V. of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.

Rekening-courant

In de praktijk hebben veel dga’s een rekening-courantverhouding met de B.V.. Bij een rekening-courant met afwisselende debet- en creditstanden heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat er onder voorwaarden geen rente in box 1 in aanmerking hoeft te worden genomen als het saldo van de rekening-courantverhouding gedurende het kalenderjaar niet hoger is dan € 17.500 positief en niet lager is dan € 17.500 negatief. Je mag een eventuele rekening-courantschuld in dat geval ook niet in box 3 opnemen. Een eventuele rekening-courantvordering valt in box 1 en dus niet ook in box 3.

Let op! Zodra het saldo op de rekening-courant hoger is dan € 17.500, moet er over het hele jaar over het hele bedrag rente worden berekend.

De goedkeuring van de staatssecretaris geldt niet voor leningen, dus ook niet voor leningen waarvan het saldo niet hoger is dan € 17.500.

Wet ‘dga-taks’

Per 1 januari 2023 is een maatregel ingevoerd om excessief lenen van de dga bij de eigen vennootschap te ontmoedigen, in de volksmond de ‘dga-taks’ genoemd. De maatregel houdt in 2024 kort gezegd in dat het bedrag dat boven € 500.000 van de B.V. is geleend, bij de dga als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking wordt genomen. De drempel van € 500.000 geldt voor de dga en zijn partner gezamenlijk. Deze maatregel geldt voor alle directe en indirecte schulden, ongeacht waarvoor deze zijn aangegaan.   Alleen eigenwoningschulden die voldoen aan de wettelijke bepalingen om renteaftrek te krijgen in de inkomstenbelasting, zijn uitgezonderd. Er moet wel ook een recht van hypotheek verstrekt zijn aan de B.V., tenzij de eigenwoningschuld op 31 december 2022 al aan de B.V. verschuldigd was.

Let op! De peildatum voor dit jaar is 31 december 2024. Heb je dus voor meer dan € 500.000 aan schulden bij jouw eigen B.V. dan kun je belastingheffing in box 2 nog voorkomen door het meerdere boven € 500.000 uiterlijk op 31 december 2024 af te lossen. De grens van € 500.000 geldt sinds 2024. In 2023 gold nog een grens van € 700.000.

Sparen en beleggen in de B.V.

Je kunt ook sparen en beleggen in de B.V. en privékapitaal als vermogen in de B.V. brengen. Het werkelijke rendement is dan bij de B.V. belast, in plaats van een forfaitair rendement dat bij jou in box 3 belast is en hoger wordt verondersteld naarmate het vermogen uit beleggingen bestaat.

Tip! Bij de Hoge Raad lopen diverse procedures over de vraag of in box 3 het werkelijke rendement belast moet worden als dit lager is dan het wettelijke forfaitair vastgesteld rendement. De uitspraak van de Hoge Raad hierover wordt in de tweede helft van 2024 verwacht.

Let op! Sparen of beleggen in de B.V. kan ook aantrekkelijk zijn als je toeslagen krijgt. Vermogen in de B.V. telt immers niet mee voor de vermogenstoets die bij toeslagen geldt en die als gevolg heeft dat je vanaf een bepaald vermogen geen recht meer hebt op de meeste toeslagen.

Geldleningen

Iedere transactie tussen jou en de B.V. moet zakelijk verlopen. Dat geldt ook voor de geldverstrekking tussen de dga en de B.V.. Denk hierbij aan een schriftelijke leningsovereenkomst met daarin in ieder geval een aflossingsschema en een zakelijk rentepercentage. Bovendien zal het over het algemeen zakelijk zijn om zekerheden te stellen. Om te beoordelen of de overeenkomst zakelijk is, moet je jezelf afvragen of jij of de B.V. een dergelijke leningsovereenkomst tegen dezelfde voorwaarden ook zou zijn aangegaan met een onafhankelijke derde.

Lenen aan de B.V.

Leen je geld aan de B.V. , dan is de zakelijke rente die de B.V. Aan jou betaalt als bedrijfslast aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Je krijgt te maken met de TBS-regeling. Dat betekent dat de rente op de geldlening in box 1 progressief is belast. Ook hiervoor geldt de TBS-vrijstelling van 12% tegen maximaal een tarief van 36,97%.   Wordt er een onzakelijk hoge rente afgesproken? Dan wordt voor de aftrekbare rente (bij de B.V.) en de belastbare rente (bij de dga) uitgegaan van een normale zakelijke rente.   Het meerdere, niet-zakelijke voordeel wordt mogelijk gezien als een vermomde winstuitdeling en is bij jou belast in box 2 (aanmerkelijk belang) en bij de B.V. (als verkapt dividend) niet aftrekbaar.

Lenen van de B.V.

Let op! Voorkom bij het lenen dat de B.V. in financiële problemen kan komen. De B.V. moet aan haar (betalings)verplichtingen kunnen blijven voldoen. Dit is van nog groter belang als de B.V. ook een pensioen of stamrecht in eigen beheer heeft.

Als je als aandeelhouder leent, staat hier het zakelijke handelen voorop. Leen je voor consumptieve doeleinden of bijvoorbeeld om hiermee in privé te beleggen, dan valt de lening als schuld bij jou in box 3. De door jou aan de B.V. betaalde rente is bij jou niet aftrekbaar, maar bij de B.V. als ontvangen rente wel belast.

Lenen voor de eigen woning

De B.V. kan jou ook een lening verstrekken voor de aanschaf, verbouwing of het onderhoud van een eigen woning. Uitgaande van een zakelijke leningsovereenkomst is de rente voor jou als eigenwoningrente aftrekbaar in box 1 tegen maximaal een tarief van 36,97% (2024) en bij de B.V. belast. Met ingang van 2013 moet een nieuwe eigenwoninglening aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen.

Let op! De aftrek van de hypotheekrente in de hoogste belastingschijf is dit jaar (2024) beperkt tot 36,97%. Na 2024 is geen verdere beperking van de aftrek voorzien.

Investeren in eigen bedrijfspand

In de huidige markt is het investeren in en het financieren van eigen vastgoed bepaald geen sinecure. Mocht je wel de mogelijkheden hebben om te investeren in een eigen bedrijfsruimte, dan is het de vraag wie gaat investeren. Jij als dga? Het bedrijfspand komt dan op jouw naam te staan. Of kun je beter kiezen voor een investering vanuit de B.V.?

Op naam van de B.V.

De keuze om het eigen bedrijfspand vanuit de B.V. aan te houden, wordt – naast de fiscaliteit – ook bepaald door de aanwezige bedrijfsrisico’s en de toekomstplannen. We zien vaak dat het bedrijfspand wordt afgezonderd van de risico’s van de onderneming. Zeker als het pand tevens dient als beleggingsobject. Vanuit de vastgoed B.V. wordt het pand vervolgens verhuurd aan de werkmaatschappij. De huuropbrengsten – na aftrek van onder meer afschrijvingen en financieringskosten – zijn als winst onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Een latere winst of verlies bij verkoop behoort eveneens tot de fiscale winst.

Tip! Het onderbrengen van het bedrijfspand in een aparte B.V. maakt een toekomstige bedrijfsoverdracht gemakkelijker te structureren en te financieren.

Op naam van de dga

Kies je ervoor om vanuit privé te investeren in een pand en verhuur je dit privépand aan jouw B.V., dan valt het pand onder de terbeschikkingstellingsregeling (TBS-regeling). De huurinkomsten, afschrijvingen, exploitatielasten alsmede boekwinsten en verliezen op het pand behoren tot het box 1-inkomen.

Voor de hoogte van de fiscaal aftrekbare afschrijvingslasten moet je rekening houden met een beperking. Dat geldt ook als de B.V. het bedrijfspand aanhoudt. Afschrijving is niet meer mogelijk als de boekwaarde van het pand de bodemwaarde heeft bereikt. Deze bodemwaarde is sinds 1 januari 2024 zowel in de vennootschapsbelasting als in de inkomstenbelasting beperkt tot 100% van de WOZ-waarde van het pand.

Belastingtarief in box 2

Als jouw B.V. dividend aan jou uitkeert, ben je belasting verschuldigd in box 2. Dat kan ook het geval zijn in andere situaties, waarvan er een aantal hiervoor beschreven staan. Het tarief in box 2 is in 2024 anders dan in de voorgaande jaren. In 2024 gelden twee tarieven in box 2. Over de eerste € 67.000 aan box 2-inkomen (voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag) ben je 24,5% belasting verschuldigd in box 2. Over het meerdere bedraagt de belasting maar liefst 33%!

Disclaimer Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene karakter van de nieuwsbrief, is deze niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële en/of fiscale beslissingen.

Heb je vragen? Stel ze gerust!